Privacy Statement

Algemeen over de Privacyverklaring


Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.


Toepassing van deze Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten omtrent accreditaties betreffende Amstel Gold Race. Stichting Amstel Gold Race is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites en Apps.


Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Amstel Gold Race en voor welke doeleinden?


Stichting Amstel Gold Race verwerkt persoonsgegevens van: • Aanvragers van accreditaties

 • Medewerkers van organisaties welke een accreditatie aanvragen


De persoonsgegevens welke verwerkt worden zijn: • Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum

 • UCI-licentienummers

 • Rijbewijs documentnummer, in geval van bestuurders in koers.

 • Kopie perskaart, indien van toepassing


Stichting Amstel Gold Race verwerkt persoonsgegevens als volgt: Voor het beoordelen van accreditatieaanvragen Voor het produceren van (persoonlijke) accreditatiekaarten Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen


Aan wie verstrekt Stichting Amstel Gold Race persoonsgegevens?


Stichting Amstel Gold Race verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Stichting Amstel Gold Race verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Stichting Amstel Gold Race. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Stichting Amstel Gold Race helpen bij de uitvoering van diensten. Deze derde partijen kunnen zijn: • HEINEKEN groepsmaatschappijen vanwege gedeelde IT systemen;

 • (IT) service providers;

 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;

 • in het geval dat Stichting Amstel Gold Race alle of een deel van de activiteiten of aandelen verkoopt aan een derde partij, worden in sommige gevallen persoonsgegevens aan deze derde partij verschaft.

 • ANDI Smart Print Solutions ten behoeven van het produceren van Accreditatiekaarten

 • Het e-mailadres opgegeven bij een pers-accreditatie aanvraag wordt toegevoegd aan de newsroom van Amstel, hierdoor bent u automatisch op de hoogte van het laatste nieuws.


Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.


Hoe lang bewaart Stichting Amstel Gold Race persoonsgegevens?


Stichting Amstel Gold Race bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Standaard betekend dit dat geboortedatums, perskaarten, rijbewijzen en andere bijzondere persoonsdocumenten 30 dagen na een editie van de Amstel Gold Race.  De gegevens van een accreditatie aanvraag worden tot en met de volgende editie van de Amstel Gold Race bewaard, dit om de aanvraag van een vorige editie te kunnen raadplegen. In veel gevallen is het ook mogelijk om zelf persoonsgegevens te verwijderen, dit kan echter tot gevolg hebben dat een accreditatie niet verleend kan worden.


Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid


De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Stichting Amstel Gold Race heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. Stichting Amstel Gold Race kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Stichting Amstel Gold Race’s controle ligt. Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen. Daarnaast is Stichting Amstel Gold Race, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Amstel Gold Race, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.


Cookies


Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan de Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend. De cookies welke opgeslagen worden zijn: • Taalvoorkeur van de website


Jouw privacyrechten


Inzageverzoek Je kunt een overzicht van de door Stichting Amstel Gold Race verwerkte persoonsgegevens opvragen. Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Stichting Amstel Gold Race van jou verwerkt. Stichting Amstel Gold Race zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en Stichting Amstel Gold Race richtlijnen. Houd er rekening mee dat Stichting Amstel Gold Race jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Bij het verzoek tot verwijdering is het mogelijk dat er geen accreditatie kan worden worden afgegeven. Verzet Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Amstel Gold Race. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Stichting Amstel Gold Race je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Het niet vertrekken van persoonsgegevens kan echter wel leiden tot het niet verstrekken van een accreditatie.


Contact met Stichting Amstel Gold Race


Privacyverzoeken Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan Stichting Amstel Gold Race. Houd er rekening mee dat Stichting Amstel Gold Race je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd. Voor overige vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met Stichting Amstel Gold Race. Stichting Amstel Gold Race, Withuisveld 8, 6226NV Maastricht, info@amstelgoldrace.nl  +31 884343247


Wijziging van deze Privacyverklaring


Stichting Amstel Gold Race kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Stichting Amstel Gold Race raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps.


 


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 september 2020.